Please cite:

RMVar: an updated database of functional variants involved in RNA modifications

Xiaotong Luo, Huiqin Li, Jiaqi Liang, Qi Zhao, Yubin Xie*, Jian Ren*, Zhixiang Zuo*.

Nucleic Acids Research, 2020 1 doi: 10.1093/nar/gkaa811

[ Abstract ] [ Full Text ]

m6AVar: a database of functional variants involved in m6A modification

Zheng YY, Nie P, Peng D, He ZH, Liu MN, Xie YB, Miao YY, Zuo ZX* and Ren J*.

Nucleic Acids Research. 2018; 46(D1): D139-145.

[ Abstract ] [ Full Text ]